MSP430单片机UART寄存器
MSP430单片机UART异步串行接口寄存器计算
异步时钟: KHz
波特率: KHz
数字(包括启动,校验,停止位)   (<13)

UxMCTL (调制寄存器)
UxBR0 (波特率 LSW)
UxBR1 (波特率 MSW)

误码百分比

  TX RX
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
一款MSP430单片机UART寄存器在线计算器